THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia. (Trích khoản 1 Điều 55 Luật công chứng 2014).
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
 A. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG:
* Các giấy tờ Bên ủy quyền cần xuất trình:
1. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bên ủy quyền.
2. Giấy chứng nhận kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa đăng ký kết hôn và Giấy xác nhận không quá 06 tháng kể từ ngày xác nhận).
3. Quyết định hoặc bản án ly hôn của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng ủy quyền liên quan đến tài sản đó
- Các giấy tờ khác liên quan hợp đồng ủy quyền mà pháp luật quy định phải có.
- Hợp đồng uỷ quyền (trong trường hợp thụ ủy hoặc có nội dung ủy quyền lại).
* Các giấy tờ Bên được ủy quyền cần xuất trình:
- Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bên được ủy quyền
* Trong trường hợp bên ủy quyền là pháp nhân, cần có thêm các giấy tờ sau:
1. Quyết định thành lập/ Đăng ký kinh doanh của pháp nhân.
2. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện của pháp nhân;
3. Chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật.
B. TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG
- Người yêu cầu công chứng nộp đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên.
- Người yêu cầu công chứng điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.
- Công chứng viên kiểm tra, đối chiếu giấy tờ nêu trên và nhận hồ sơ, soạn thảo, hẹn thời gian ký.
- Người yêu cầu công chứng đọc dự thảo hợp đồng ủy quyền và khi đồng ý thì ký vào từng trang của dự thảo hợp đồng ủy quyền trước mặt Công chứng viên.
- Công chứng viên ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng ủy quyền và và chuyển cho Văn thư đóng dấu của Văn phòng công chứng..
- Người yêu cầu công chứng nộp lệ phí và nhận hợp đồng ủy quyền công chứng.

 
Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia. (Trích khoản 1 Điều 55 Luật công chứng 2014).